องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

สาสน์จากนายก อบต.

                      
                                                        

    ดิฉันนางรัตนากร พุฒเส็ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก จะขอบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมโดยยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตำบลทับพริกเป็นหลักและดำเนินการตามคำขวัญตำบลทับพริก "สุดแดนสยามบูรพา หลวงปู่พิลาศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ เขียวขจีเขาก้านเหลือง" และวิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก "ทับพริกเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ เขตการค้าชายแดน"  

   ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆประสบความสำเร็จด้วยดี ดิฉันและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก จะมุ่งมั่นพัฒนาตำบลทับพริก ตลอดจนบริหารเพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้านตำบลทับพริกตลอดไป