องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

สมาชิกสภา อบต.

นายสัมฤทธิ์ พวงวิลัย

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก  


นายทองแดง วรคำ

นางภัทรวดี ธนะโรจชูเดช
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

นายพลวัฒน์ เชื้อคำศรี

สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ 2


นางนริศรา บุ้งทอง

สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ 3นางรัชนี บุญญาสุ

สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 4นายยุทธนา ค่ำสุริยา

สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 5นายสาทร ไข่สอาด

สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 6