องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567 จำนวน 9 เรื่อง [ 20 ก.พ. 2567 ]9
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567 จำนวน 9 เรื่อง [ 20 ก.พ. 2567 ]6
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]4
4 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม ๑๐ บทความ [ 18 ธ.ค. 2566 ]11
5 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ [ 7 ธ.ค. 2566 ]9
6 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่นวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ [ 8 พ.ย. 2566 ]12
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 28 เม.ย. 2566 ]24
8 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก [ 27 เม.ย. 2566 ]18
9 ช่องทางการร้องเรียน [ 31 ม.ค. 2566 ]30
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 3 ต.ค. 2565 ]21
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2565 ]21
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ต.ค. 2565 ]18
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]19
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 ต.ค. 2565 ]20
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]20
16 ข้อมูลข่าวสาร [ 30 ต.ค. 2563 ]170