องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ
นางภัทรวดี ธนะโรจชูเดช


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

092 - 9642365

 

นายชัยยง ศรีกะชา

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก


095 - 6308246  นายชัยยง ศรีกะชา จ่าเอกธเนษฐ ธนะโรจนชูเดช นายชัยยง ศรีกะชา
หัวหน้าสำนักปลัด นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าสำนักปลัด
095 - 6308246 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

095 - 6308246 095 - 6308246


นางภัทรวดี  ธนะโรจชูเดช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

092 - 9642365