องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิชัย  มณีจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

089 - 0142600


 

(ว่าง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทับพริก 
นางสมจิตร พันสี
ครู รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
091 - 3420994
 นายวิชัย  มณีจันทร์
                      ผู้อำนวยการกองช่าง
           รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
089 - 0142600
นายวิชัย  มณีจันทร์
   ผู้อำนวยการกองช่าง
089 - 0142600นายบุญเหลือ บุญผุย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
091 - 3420994