องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ
นางภัทรวดี ธนะโรจชูเดช


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

092 - 9642365

 

นายชัยยง ศรีกะชา

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก


095 - 6308246  
นายชัยยง ศรีกะชา
 หัวหน้าสำนักปลัด
095 - 6308246
 นายชัยยง ศรีกะชา
          หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
                      ผู้อำนวยการกองคลัง
095 - 6308246
นายวิชัย  มณีจันทร์
   ผู้อำนวยการกองช่าง
 089 - 0142600นายณัฐวุฒิ แสงชมภูนักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
082 - 4090001