องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านระบบเศรษฐกิจ
                    ด้านการเกษตร
                                  ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลทับพริกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทำไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง  เงาะ มะละกอ ปาล์ม ลำไย มะม่วง เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงแพะ เป็นต้น 

                   ด้านแหล่งน้ำ
                    บ่อบาดาลสาธารณะ                 1              แห่ง
                    บ่อน้ำสาธารณะ                        7              แห่ง
                    ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท)        7              แห่ง
                    แหล่งน้ำธรรมชาติ                     4              แห่ง
                    คลอง(ธรรมชาติ)                      6             แห่ง
                    อ่างเก็บน้ำ                               1             แห่ง
                    ฝาย                                         2             แห่ง
                    สระ                                         2             แห่ง

        ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
                    - การนับถือศาสนา ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับพริกนับถือศาสนาพุทธ
                          มีวัด   4   แห่ง    มีสำนักสงฆ์   2   แห่ง
                    - ประเพณีและงานประจำปี ประเพณีวัฒนธรรมภายในพื้นที่ตำบลทับพริก มีเทศกาลสำคัญ เช่น วันเข้าพรรษา      วันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุวันออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้ง บุญบั้งไฟ งานศาลตาปู่ทองดำ 
                    - ภาษาที่ใช้ในตำบลทับพริก มีอยู่ 3 ภาษา คือ ภาษาญ้อ ภาษาอีสานและภาษากลาง