องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

สภาพทางสังคม

ด้านสภาพสังคม
      ด้านการศึกษา
                      โรงเรียนมัธยมศึกษา         1     แห่ง
                      โรงเรียนประถมศึกษา       3     แห่ง
                       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           2     แห่ง

      ด้านสาธารณสุข
              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   2   แห่ง   ได้แก่   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับพริกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองหว้า

              ด้านการสังคมสงเคราะห์
              เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก มีผู้ได้รับเบีัยยังชีพด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
                                    1. ผู้พิการ           จำนวน    175   คน
                                    2. ผู้สูงอายุ         จำนวน    481   คน
                                    3. ผู้ป่วยเอดส์   จำนวน         9   คน