องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 

 
  นายบุญเหลือ บุญผุย  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 

นายณัฐวุฒิ แสงชมภู
นักวิชาการศึกษานางสมจิตร  พันสี นางลาวรรณ  กอนเกียน
  นางสาวกาญจนา  เที่ยงธรรม

 ครู คศ.๒
ศพด.บ้านทับพริก
 ครู คศ.๒
ศพด.บ้านคลองหว้า

    ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

นางเภตา  สายมิ่ง
นางสาวกิติยา  ยมศรีทัศน์     

นายศราวุธ เพาะขาว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านคลองหว้า

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านทับพริก

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านคลองหว้า


นางสาววราภรณ์ แก้วตา


        

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.
บ้านทับพริก