องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ด้านการบริการพื้นฐาน

ด้านระบบบริการพื้นฐาน
       ด้านการคมนาคมขนส่ง
                      ถนนลูกรัง                          58    สาย
                      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        40    สาย
                      ถนนลาดยาง                        9      สาย

     ด้านการไฟฟ้า
                         ตำบลทับพริกมีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน       1,531   หลังคาเรือน
    ด้านการประปา
                          ตำบลทับพริกมีประปาใช้ทุกหลังคาเรือน      1,531   หลังคาเรือน
      ด้านการสื่อสาร
                   - การบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายคลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการ ได้แก่ AIS และ TRUE
                   - ไปรษณีย์             1   แห่ง
                   - หอกระจายข่าว    8   แห่ง