องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

สำนักงานปลัด

   
  นายวิชัย มณีจันทร์

 
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
 (ว่าง)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
นางสมจิตร พันสี


ครู รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพฤทธิ์ ศิริโท   นางธนิตา  สืบสิงคาน
  (ว่าง)
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
    เจ้าพนักงานธุรการ           
                             
          นายวรนารท สุทธิชื่น
         นางสาวนันท์มนัส  ขันทอง            นางสาวลำดวน กุลทอง
      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
             ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน     ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
          สาธารณภัย ปฏิบัติงาน

 
นางสาวกันยารัตน์ สระประทุม
       นายชาตรี คำหอม       นายบุญมี  นางาม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
  พนักงานขับรถยนต์   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายจูรัญ  พิมพิสาร นายนาดิศักดิ์  ทำกิจการ     นางเสมา   สว่างการ     
พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบรรเทาสาธารณภัย พนักงานจ้างเหมาบริการงานแม่บ้าน


 นายสมัย  สวัสดี นางสาวจารุวรรณ จันทะปา

  พนักงานจ้างเหมาคนสวน  พนักงานจ้างเหมา