องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

1. ด้านกายภาพ

               อาณาเขตติดต่อ
                    องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เดิมคือ สภาตำบลทับพริกได้ยกฐานจากสภาตำบลทับพริกขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

             ทิศเหนือ            ติดต่อกับ          ตำบลผ่านศึก  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว
             ทิศใต้                ติดต่อกับ         ตำบลคลองหาด  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
             ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ         ตำบลเบญจขร  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
             ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ          ประเทศกัมพูชา ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

          ลักษณะภูมิประเทศ 
                    ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาสลับกับที่ลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วน  มีคลองน้ำใสเป็นแนวกันชายแดนประเทศกัมพูชา

          ลักษณะภูมิอากาศ
                       ตำบลทับพริกมีลักษณะอากาศร้อนและแห้งแล้ง มีฝนลงประมาณ 5 เดือน/ปี ซึ่งทำให้มีลักษณะอากาศคล้ายกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิสูงสุด 43 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส 

          ลักษณะของดิน 
                          ลักษณะดินเป็นดินร่วน เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ผลผลิตต่อไร่ในการทำการเกษตรได้สูงกว่าพื้นที่อื่นๆในอำเภออรัญประเทศ  

         ลักษณะของแหล่งน้ำ

                                       บ่อบาดาล                     32         แห่ง
                                       ฝาย                                5          แห่ง
                                       ระบบประปา                 18         แห่ง
                                       สระน้ำ                           15         แห่ง
                                       คลอง                              3         แห่ง

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

      ตำบลทับพริกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ละ 1 ท่าน มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านการเลือกตั้งจากเสียงข้างมากของประชาชนในพื้นที่ พร้อมคณะผู้บริหาร ดังนี้

      1. นางรัตนากร  พุฒเส็ง ตำแหน่ง   นายก อบต.ทับพริก
      2. นางปราณี  คำไกร ตำแหน่ง   รองนายก อบต.ทับพริก
      3. นายศรี  แจ้งสว่าง ตำแหน่ง   รองนายก อบต.ทับพริก
      4. นายวินัย  เปลื้องสุวรรณ์
ตำแหน่ง   เลขานุการนายก อบต.ทับพริก
      5. นายสัมฤทธิ์  พวงวิลัย
ตำแหน่ง   ประธานสภา อบต.ทับพริก
      6. นายทองแดง  วรคำ
ตำแหน่ง   รองประธานสภา อบต.ทับพริก
      7. นางนริศรา  บุ้งทอง
ตำแหน่ง   เลขานุการสภา อบต.ทับพริก
      8. นายพลวัฒน์  เชื้อคำศรี
ตำแหน่ง   สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 2
      9. นางรัชนี  บุญญาสุ
ตำแหน่ง   สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 4
      10. นายยุทธนา ค่ำสุริยา
ตำแหน่ง   สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 5
      11. นายสาทร  ไข่สอาด
ตำแหน่ง   สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมูที่ 6

 ข้อมูลผู้นำชุมชน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1  บ้านสี่แยกทันใจ
  นางสาวสายสุณี  จำปาทิพย์
ผู้ใหญ่บ้าน
2  บ้านทับพริก
  นางสาววรุพันธุ์  ทำกิจการ
ผู้ใหญ่บ้าน
3
 บ้านเขาสารถี
  นางประนอม  ลือคำหาญ
ผู้ใหญ่บ้าน
4
 บ้านคลองหว้า
  นายสมัย  เพิ่มผล
ผู้ใหญ่บ้าน
5
 บ้านป้ายเขียว
  นายประชุม ศรีตรีเวช
ผู้ใหญ่บ้าน
6
 บ้านทับพริก
  นายมงคล  กอนเกียน
ผู้ใหญ่บ้าน
7
 บ้านคลองหว้าใหม่
  นายรุ่งเพชร  พิมอ่อน
กำนันตำบลทับพริก

3. ด้านประชากร
               จำนวนประชากร

หมู่ที่ ชาย
หญิง
รวม
จำนวนหลังคาเรือน
1
145
 160 305
125
2 417
 414 831
394
3
125
113
238
207
4
187
195
382
191
5
196
199
395
145
6
255
236
491
165
7
547
563
1,110
340
รวม
1,872
1,880
3,752
1,567

                                                                                                                                       ข้อมูลประชากร ณ เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565