องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


                 วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
                       ทับพริกเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ เขตการค้าชายแดน

                  พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
                       1. ส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
                       2. ส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
                       3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับแนวทางพัฒนาอื่นๆ
                       4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมให้น่าอยู่ ห่างไกลยาเสพติด
                       5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการ สิทธิเด็ก สตรี และเยาวชน