องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

กองคลัง

   
  นายวิชัย มณีจันทร์

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง  

(ว่าง)   (ว่าง) (ว่าง)
  เจ้าพนักงานพัสดุ
 เจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 
นางสาวนิลาวัณย์ วงค์สา
นางสาวอรวรรณ แต้มทอง
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวธนิฐา สุขอักษร


พนักงานจ้างเหมาบริการ