องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

กองคลัง

   
  นายชัยยง ศรีกะชา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง 
จ่าเอกธเนษฐ ธนะโรจนชูเดช
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

จ่าเอกธเนษฐ ธนะโรจนชูเดช
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
นักวิชาการเงินและบัญชี
จ่าเอกธเนษฐ ธนะโรจนชูเดช
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จ่าเอกธเนษฐ ธนะโรจนชูเดช
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ
  
จ่าเอกธเนษฐ ธนะโรจนชูเดช
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวนิลาวัณย์ วงค์สา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 นางสาวอรวรรณ แต้มทอง 
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  นางสาวระวีวรรณ สุวรรณชาติ
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     

 
นางสาวพนิดา ขันคำ
พนักงานจ้างเหมาด้านพัสดุและทรัพย์สิน