องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


"ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว"


วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น.

"ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว"

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานร้านมัจฉากาชาด ประจำปี พ.ศ.2566

นำโดย

(นางรัตนากร พุฒเส็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

...................................................................

(นางสมจิตร พันสี)

ครูคศ.2 ศพด.บ้านทับพริก

..................................................................

(นายณัฐวุฒิ แสงชมภู)

นักวิชาการศึกษา

..................................................................

(นางสาวกาญจนา เที่ยงธรรม)

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

..................................................................

(นางสาวนันท์มนัส ขันทอง)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

..................................................................

(นายศราวุธ เพาะขาว)

ผู้ดูแลเด็กทักษะ ศพด.บ้านคลองหว้า

..................................................................

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03