องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ด้วยจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินแผนตรวจนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

🎗ด้วยจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินแผนตรวจนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

(นายชิดชัย จารัตน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ปฏิบัติราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

(นายพรชัย ผิวสร้อย)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

(นางสาววิมลรัตน์ สมพงษ์)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

(นายวิญญู โพธิ์ศรี)

ท้องถิ่นอำเภออรัญประเทศ

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03