องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย


📣..ประชาสัมพันธ์..

เดือน มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุที่ดำเนินการซ่อมแซม

ปรับปรุงบ้านพักอาศัย ประจำปี 2566 ตาม

📍 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

ภายในตำบลทับพริกทั้ง 7หมู่บ้าน

จำนวน 14 หลังๆละ 20,000 บาท

(พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว)

นางสาวนันมนัส ขันทอง

นักพัฒนาชุมชน

ผู้ประสานงาน อบต.ทับพริก

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2023-02-06
2023-02-04
2023-02-03
2023-02-02
2023-02-01
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-18
2023-01-16