องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

🔹โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย🔥🔥

ประจำปีงบประมาณ 2566

- เวลา 9.00 -12.00 น.

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ

การยกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

- เวลา 13.00 - 16.00 น.

ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงชั้นต้น

ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร LPG,น้ำมัน

-----------------------------------

นางรัตนากร พุฒเส็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

พร้อมคณะผู้บริหาร, สภา อบต.ทับพริก

หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,พนักงาน

อปพร. ชรบ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

------------------------------------

นายวรนารท สุทธิชื่น

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ปฏิบัติงาน

------------------------------------

นายนาดิศักดิ์ ทำกิจการ

พนักงานจ้างเหมาบรรเทาสาธารณภัย

***********************************

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-02-23
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-04
2024-02-02
2024-01-24