องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี พ.ศ.2566


วันอังคารที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

🎗ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี พ.ศ.2566

🎗เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีพ.ศ.2567 และข้อราชการอื่นๆ

-------------------------------

นางรัตนากร พุฒเส็ง

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทับพริก

พร้อมคณะผู้บริหาร, สภา อบต.ทับพริก

หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

-------------------------------

#งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

#ยึดมั่นธรรมธิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-02-23
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-04
2024-02-02
2024-01-24