องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วัดแสนสุข หมู่ที่ 7


วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

🤝เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ณ วัดแสนสุข หมู่ที่ 7

----------------------------

นำโดย

นายศรี แจ้งสว่าง

รองนายกองค์การบริหรส่วนตำบลทับพริก

----------------------------

นายชัยยง ศรีกะชา

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

----------------------------

นายวรนารท สุทธิชื่น

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ปฏิบัติงาน

----------------------------

นายชาตรี คำหอม

พนักงานขับรถยนต์

----------------------------

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03