องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ยินดีต้อนรับ คณะครู นักเรียนโรงเรียนสระปทุม ร่วมรับฟังนโยบายการจัดการขยะในชุมชนจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก และฟังบรรยายวิธีการดำเนินการจัดทิ้งขยะประเภทต่างๆในครัวเรือน


วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566

(นางปราณี คำไกร)

รองนายกองค์การบริหารส่นตำบลทับพริก

(นายชัยยง ศรีกะชา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

🙏ยินดีต้อนรับ คณะครู นักเรียนโรงเรียนสระปทุม

ร่วมรับฟังนโยบายการจัดการขยะในชุมชนจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

และฟังบรรยายวิธีการดำเนินการจัดทิ้งขยะประเภทต่างๆในครัวเรือน

งานสำนักปลัด อบต.ทับพริก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03